GYÓGYMASSZŐR TANFOLYAM

GYÓGYMASSZŐR KÉPZÉS

A gyógymasszőr képzés OKJ száma: 52 726 01 0010 52 01-Gyógymasszőr

A masszőr tanfolyam megkezdésének feltétele:
Érettségi vizsga

Milyen végzettséget ad a gyógymasszőr tanfolyam?
A gyógymasszőr tanfolyam államilag elismert végzettséget nyújt. A bizonyítvánnyal munkát vállalhat - kórházakban, egészségközpontokban, rehabilitációs intézményekben -, egész Európa területén. A szakképesítés birtokában vállalkozói engedély is kiváltható.

A gyógymasszőr végzettséggel betölthető munkakör:
Masszőr, FEOR száma: 5314

A masszőr képzés fő témakörei:
Anatómia, Masszázs gyakorlat, Elsősegélynyújtás, Masszázselmélet, Klinikai ismeretek, Vállalkozási alapismeretek, Munkavédelem, Szolgáltatási etika- kommunikáció, Belgyógyászat, Bőrgyógyászat, Ideggyógyászat, Ortopédia.

A gyógymasszőr tanfolyam során elsajátítandó modulok (tantárgyak):

2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban
- kommunikáció beteggel, munkatársakkal
- etikus, jogszerű kommunkiáció
- pedagógiai feladatok ellátása

2326-06 Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem
- fertőtlenítés - sterilezés
- munkavédelem

2327-06 Első ellátás - elsősegélynyújtás
- a sérülések osztályozása
- a szervezet működését károsító állapotok

2328-06 Egészségmegörzés - egészségfejlesztés - egészségnevelés
- testi egészség fenntartása
- a mentális egészség fenntartása
- a testi-lelki egészség fenntartásának lehetőségei

2390-06 Masszázs alapozás
- az emberi test felépítése, és működése
- klinikai ismeretek

2391-06 Masszázs
- fizikai gyógymódok

2392-06 Masszőr szakmai szolgáltatás
- vállalkozási ismeretek

2393-06 Gyógymasszázs
- svédmasszázs
- speciális masszázs kezelések

Mit csinál a gyógymasszőr?
A tanfolyam résztvevői megismerik a gyógymasszőri munka elméletét és gyakorlatát. Felismerik az egyes betegségeket és képességeik alapján segíteni is tudnak a beteg állapotán. Képessé válnak bizonyos kóros testi tünetek megelőzésére és a már kialakult kóros állapot megszűntetésére. A tanfolyam elvégzését követően magas szintű ismereteik birtokában elhelyezkedhetnek egészségügyi intézményekben, kórházakban, gyógyfürdők- ben, de manapság a masszőr keresett fittness, body building termekben, és "maszírozás" része hajókon is a wellness programoknak.

2011. július 1., péntek

A gyógymasszőr (masszázs) tanfolyam 2. modulja

A gyógymasszőr képzés 2. modulja

3711-10 Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem

A szakmai követelménymodul tartalma:

A gyógymasszőr feladatprofilja:

Higiénés szabályokat betart
Megelőzi a fertőzéseket
A gyógymasszőr aszepszis, antiszepszis szabályainak megfelelően használja az eszközöket
Műszereket, eszközöket fertőtlenít
Kezet fertőtlenít
Bőrt fertőtlenít
A gyógymasszőr fertőtlenítő eljárásokat alkalmaz
Sterilezéshez előkészít
Steril eszközöket használ
Betartja a sterilitás szabályait
A gyógymasszőr betartja a munkahelyre vonatkozó általános és speciális előírásokat
Alkalmazza a biztonságos munkavégzés tárgyi, személyi feltételeit
Alkalmazza az egyéni védőeszközöket
A gyógymasszőr anyagtárolást az előírásoknak megfelelően biztosít
Alkalmazza a szelektív hulladékgyűjtés szabályait
Veszélyes hulladékot kezel
Veszélyes anyagokat kezel, tárol
A gyógymasszőr betartja a környezetvédelmi előírásokat
Betartja a munkahelyre vonatkozó általános tűzvédelmi előírásokat
Alkalmazza a jelző és riasztó berendezéseket
Alkalmazza a tűzoltó készülékeket
A masszőr használja a vészkijáratokat, a mentési és menekülési útvonalakat, a mentésben közreműködik

A gyógymasszőr tulajdonságprofilja:

A masszőr szakmai kompetenciái:

Szakmai ismeretek:

Közegészségtan
Higiéné
Mikrobiológia
Immunitástan
Járványtan
Munkavédelem
Környezetvédelem
Kórházhigiéné
Fertőtlenítés
Sterilizálás
Tűzvédelem

A gyógymasszőr szakmai készségei:

Fertőtlenítés eszközeinek használata
Sterilezés eszközeinek használata
Munkavédelmi eszközök használata
Biztonságos munkavégzés
Riasztás eszközeinek használata
Tűzvédelmi eszközök használata
Jelképek értelmezése
Komplex jelzésrendszerek értelmezése
Hulladékkezelés eszközeinek használata

A masszőr személyes kompetenciák:

Állóképesség
Megbízhatóság
Szakszerűség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Empátiás készség
Szervezőkészség

Módszerkompetenciák:

Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Kontroll (ellenőrzőképesség)
A környezet tisztántartása
Eredményorientáltság
Előrelátás

2011. június 25., szombat

A masszázs tanfolyam (gyógymasszőr) 3. tantárgya

A gyógymasszőr képzés 3. modulja

2327-10 Első ellátás-elsősegélynyújtás

A szakmai követelménymodul tartalma:

A gyógymasszőr feladatprofilja:

A helyszín biztonságosságát felméri
A gyógymasszőr a helyszíni körülményekről tájékozódik
Tájékozódó állapotfelmérést végez
A gyógymasszőr a figyelemfelhívó panaszokat/tüneteket felismeri
Segítséget hív
A beteget állapotának megfelelő testhelyzetbe hozza
Halaszthatatlan beavatkozásokat végez
Újraélesztést végez (BLS–AED)
A gyógymasszőr eszméletlen betegnél eszközzel és eszköz nélkül légutat biztosít
A masszőr az elsődleges beavatkozásokat megkezdi/elvégzi:
– zavart tudatú betegnél,
– fájdalomról panaszkodó betegnél,
– nehézlégzéssel küszködő beteg esetén,
– görcsroham alatt és után,
– beszédzavar, végtaggyengeség esetén,
– sokkos állapotú betegnél,
– mérgezés gyanúja esetén,
– elektromos balesetet szenvedett betegnél
A gyógymasszőr vérzéscsillapítási eljárást alkalmaz
Hőhatás okozta sérülést ellát
Elsődleges sebellátást végez
Kötözéseket alkalmaz
A masszőr rándulásokat, ficamokat, töréseket rögzít
Tömeges baleset felszámolásában segédkezik
Katasztrófa egészségügyi ellátásban közreműködik
Beteget mozgat, műfogásokat alkalmaz
A gyógymasszőr a beteg szállításra történő előkészítésében segédkezik

A gyógymasszőr tulajdonságprofilja:

A masszőr szakmai kompetenciái:

Szakmai ismeretek:

Sürgősségi orvostan
Sebészet
Baleseti sebészet
Belgyógyászat
Gyermekgyógyászat
Elsősegélynyújtás
Tünettan
Újraélesztés

A gyógymasszőr szakmai készségei:

Szakmai nyelvű beszédkészség
Jelképek értelmezése
Komplex jelzésrendszerek értelmezése
Légútbiztosítás eszközeinek használata
Sebellátás, kötözés, rögzítés eszközeinek használata
Riasztás eszközeinek használata
Újraélesztés eszközeinek használata
Elsősegélynyújtás eszközeinek használata, feltöltése, ellenőrzése

A gyógymasszőr személyes kompetenciái:

Megbízhatóság
Döntésképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kézügyesség
Stressztűrő képesség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Közérthetőség
Segítőkészség
Hatékony kérdezés készsége
Adekvát metakommunikáció

Módszerkompetenciák:

Nyitott hozzáállás
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem-összpontosítás
Intenzív munkavégzés
Helyzetfelismerés
Értékelési képesség

2011. június 18., szombat

A masszőr tanfolyam 4. modulja

A gyógymasszőr képzés 4. modulja

3712-10 Egészségmegőrzés – betegségmegelőzés

A szakmai követelménymodul tartalma:

A gyógymasszőr feladatprofilja:

Egészségtudatos életvitel, életminőség kialakítását segíti
A gyógymasszőr az egészséges életmódnak megfelelő napirendet összeállít
Egészségkárosító környezeti hatások csökkentését segíti
Személyi higiénét fenntart
A gyógymasszőr a túlsúly és elhízás megelőzésében részt vesz
Felvilágosítást végez az egészséges táplálkozásról
Tájékoztatást ad a diétákról
A masszőr a fizikai erőnlétet, különösen az állóképesség megszerzését, megtartását segíti
Mentális egészséget fenntart
Prevenció, védőoltások tudatos igénybevételét segíti
Szűrővizsgálatokon való részvételt elősegíti
A gyógymasszőr egészségnevelési feladatokat lát el különböző életszakaszokban és élethelyzetekben
Szenvedélybetegségek megelőzésében részt vesz
Felismeri az élettanitól eltérő jelenségeket
A masszőr felismeri az akadályozottság különböző formáit
Betegségeket kiváltó kórokok megelőzésében közreműködik
A szervezet kóros reakcióit felismeri
A gyógymasszőr a testi egészség megőrzésében, a betegségek megelőzésében részt vesz
– a mozgásszervek vonatkozásában
– a szív és keringési rendszer vonatkozásában
– légzőrendszer vonatkozásában
– emésztőrendszer vonatkozásában
– endokrin rendszer vonatkozásában
– vizeletkiválasztó és -elvezető rendszer vonatkozásában
– reproduktív rendszer vonatkozásában
– idegrendszer vonatkozásában
– érzékszervek vonatkozásában

A gyógymasszőr tulajdonságprofilja:

A gyógymasszőr szakmai kompetenciái:

A gyógymasszőr szakmai ismeretei:

Anatómia-élettan
Gerontológia
Általános és részletes kórtan
Pedagógia
Egészségfejlesztés
Egészségnevelés
Népegészségtan
Terhesgondozás
Fogyatékosságtan
Mentálhigiéné
Gondozás
Prevenció
Egészségkultúra
Egészség, betegség, fogyatékosság
Magyarország lakosságának egészségmutatói
A környezeti tényezők hatása az ember egészségére
A személyi és környezeti higiénia
Egészségvédő-betegségmegelőző célprogramok
Választható és ajánlott testedzés-programok

A gyógymasszőr szakmai készségei:

Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Jelképek értelmezése
Oktatás eszközeinek használata
Szemléltető eszközök használata

A gyógymasszőr személyes kompetenciái:

Külső megjelenés
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Meggyőzőképesség
Határozottság
Társas kompetenciák:
Együttműködő képesség
Közérthetőség
Rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Empátiás készség

Módszerkompetenciák:

Problémaelemzés
Problémamegoldás
Nyitott hozzáállás
Áttekintő képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)

2011. június 11., szombat

A masszőr képzés 5. tantárgya (modulja)

A gyógymasszőr képzés 5. modulja:

2390-10 Masszázs alapozás

A szakmai követelménymodul tartalma:

A gyógymasszőr feladatprofilja:

Betegmegfigyelést végez
A gyógymasszőr anatómiai-élettani ismereteket alkalmaz
Alkalmazott belgyógyászati ismereteket alkalmaz
Ortopédiai ismereteket alkalmaz
A gyógymasszőr traumatológiai ismereteket alkalmaz
Reumatológiai ismereteket alkalmaz
Bőrgyógyászati ismereteket alkalmaz
Ideggyógyászati ismereteket alkalmaz
Közreműködik a team munkában

A gyógymasszőr tulajdonságprofilja:

A gyógymasszőr szakmai kompetenciái:

Szakmai ismeretek:
Betegmegfigyelés
Sejttan, szövettan
Ortopédia
Traumatológiai ismeretek
Reumatológia
Alkalmazott belgyógyászati ismeretek
Ideggyógyászat
Anatómia és élettan
A mozgás szervrendszerének anatómiája és élettana
A keringés szervrendszerének anatómiája és élettana
A légzés szervrendszerének anatómiája és élettana
A gátorüreg és a mellhártya szerepe
Az emésztő szervrendszer anatómiája és élettana
A hasüreg tájékai
A hashártya szerepe
A vizeletképző-, elvezető- és kivezető rendszer anatómiája és élettana
A nemi szervek anatómiája és élettana
A belsőelválasztású mirigyek anatómiája és élettana
Az idegrendszer anatómiája és élettana
Az érzékszervrendszer anatómiája és élettana
Fertőző és nem fertőző bőrelváltozások formái és kezelése
Állati élősdiek által okozott bőrbetegségek megelőzése, formái, kezelésük
Gombák okozta bőrbetegségek megelőzése, formái, kezelésük
Autoimmun folyamatok formái, kezelése és utókezelése

A gyógymasszőr szakmai készségei:

Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Tájékozódás

A gyógymasszőr személyes kompetenciái:

Külső megjelenés
Elhivatottság
Elkötelezettség
Megbízhatóság
Önállóság
Döntésképesség
Türelmesség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Közérthetőség
Hatékony kérdezés készsége

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Ismeretek helyén való alkalmazása
A környezet tisztán tartása

2011. május 22., vasárnap

Gyógymasszőr tanfolyam indul a Számalkban!

Gyógymasszőr tanfolyam indul a Számalkban

A masszázs tanfolyam államilag finanszírozott formában is elvégezhető, ha Önnek még nincs államilag finanszírozott szakképesítése. 22 éves korig nappali tagozaton, e felett esti tagozaton.

Diákigazolvány mindkét tagozaton jár!

Ha Önnek már van állam által finanszírozott szakképesítése, akkor az iskolarendszeren kívüli masszázs tanfolyamot ajánljuk!

2011. március 26., szombat

A gyógymasszőr képzés 6. tantárgya: Masszázs

A gyógymasszőr képzés 6. tantárgya: Masszázs

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2391-06 Masszázs
A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

A gyógymasszőr svédmasszázst végez
Szegmentmasszázst végez
Passzív kimozgatást végez
Frissítő masszázst végez
Hidro- és balneoterápiás kezeléseket végez
Súlyfürdőkezelést végez
A gyógymasszőr vízsugárkezelést alkalmaz
Kádfürdőt alkalmaz
Eszközöket szakszerűen működtet
A gyógymasszőr hőlég- és nedveskamra-kúrát alkalmaz
A szakma higiénés szabályait betartja
A gyógymasszőr a kezelést kizáró elváltozásokat ismeri és ennek alapján jár el

A gyógymasszőr szakmai kompetenciái:

Masszázs
A masszázs fogalma, története, felosztása, technikai feltételei
A svédmasszázs fogásai, élettani hatása
Javallatok ellenjavallatok
A masszázskezelést megelőző vizsgálatok
Kezelőlap alapján testrészek kezelése
Frissítő masszázs terápia
Hidro- és balneoterápia
Fürdőkultúrák, fürdőtörténet
Higiéné
Szakmai gyakorlat

Szakmai készségek:

Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Térérzékelés
Masszázs segédeszközök használata
Masszőr pad és székek használata

A gyógymasszőr személyes kompetenciái:

Fizikai erőnlét
Tapintás
Kézügyesség
Megbízhatóság
Precizitás
Türelmesség

A gyógymasszőr társas kompetenciái:

Interperszonális rugalmasság
Meggyőzőkészség
Irányíthatóság
Tolerancia
Módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Intenzív munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság

2010. december 14., kedd

A masszőr képzés 7. modulja: masszőr szakmai szolgáltatás

A masszőr tanfolyam 7. modulja (tantárgya)
2392-06 Masszőr szakmai szolgáltatás
A szakmai követelménymodul tartalma:
A masszőr feladatprofilja:
A masszőr a szakmai etikai, jogi szabályokat ismeri és betartja
Vállalkozási ismereteit alkalmazza
Marketing és pénzügyi tervet készít
A masszőr kockázatbecslési és döntés-előkészítési ismereteit alkalmazza
Vállalkozást menedzsel
Gazdasági számításokat végez
A masszőr ismeri és betartja a szakmára vonatkozó jogszabályokat
Gazdálkodási ismereteket alkalmaz
Adózással kapcsolatos ismereteket alkalmaz

A masszőr tulajdonságprofilja:
A masszőr szakmai kompetenciái:
Szakmai etikai, jogi és vállalkozási alapismeretek
Marketing, gazdálkodási és pénzügyi alapismeretek
Vállalkozás menedzselése és finanszírozása
Egészségügyi jog
Adózás

A masszőr szakmai készségei:ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvi beszédkészség

A masszőr személyes kompetenciái:Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Felelősségtudat
Kockázatvállalás
Megbízhatóság
Döntésképesség

Társas kompetenciák:Kapcsolatteremtő készség
Irányítási készség
Tömör fogalmazás készsége
Kompromisszum-készség

Módszerkompetenciák:Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Információgyűjtés
Kontroll (ellenőrzőképesség)